Mga Termino at mga Kondisyon

Ang Artikulong ito ay mahahanap sa Ingles/English


Mga Termino at mga Kondisyon sa Paggamit

Ano mang paggamit sa itong website ay itinuring na tinanggap mo ang aming mga Termino at Kondisyon sa paggamit, at lahat ng mga batas at regulasyon. Kung hindi ka sumasangayon nito, ikaw ay hindi pwede gumamit sa website at ang iyong dapat gawin ay pigilan ang paggamit nito. Ang mga termino at mga kondisyon sa paggamit ay magbabago at sinusugan kada oras, dapat suriing mu itong mabuti kada-oras sa paggamit nito. Mangyaring basahin ang seksyon sa Legalese para tingnan ang mga kahulugan sa ano mang termino na nakakalito sayo.

1.Iyong Karapatan

Sa paggamit ng Website, ikaw ay kumakatawan at may karapatan sa sumusunod:

  • Na ikaw ay nagtrade sa gitna ng Ikaw at ang Blocktrades, at wala mang ikatatlong party.
  • Na ikaw ay nagtrade sa ayon sa batas na pondo galing sa iyo.
  • Na ikaw ay dapat 18 na taon at may buong kapasidad para kontrata naangkop sa batas.
  • Na ikaw ay umasal nito at sumunod sa lahat na aangkop sa batas.
  • Na ikaw ay hindi pagsulong, gumanap, pagsasagawa, pagsali sa, magabuloy, o tumolong sa kahit ano mang hindi sangayon sa batas na gawain galing sa relasyon sa amin o paggamit ng BlockTrades.

2. Iyong Karapatan sa hindi galing sa Bawal Hurisdiksyon

Bawal ang paggamit o pag akses ng BlockTrades sa sumusunod na mga hurisdiksyon:

  • New York at
  • Balkans, Belarus, Burma, Cote D’Ivoire (Ivory Coast), Cuba, Democratic Republic of Congo, Iran, Iraq, Lebanon, Liberia, Libya, North Korea, Sudan, Syria, Somalia, at Zimbabwe

Mga transaksyon sa mga taong galing nitong mga hurisdiksyon ay bawal, at ang BlockTrades ay pwede sakupin kahit ano mang pondo galing sa mga taong naka lugar nitong mga hurisdiksyon ay bawal at ihandog sa kawanggawa sa BlockTrades. Sa pag akses ng website o ano mang serbisyo nito, ay kumakatawan na ikaw at iyong karapatan na hindi pisikal nakalugar sa ipinagbabawal na hurisdiksyon.

3. Ang iyong mga trade ay hindi Pribado (Privacy Statement)

Kung na pili mong mag trade sa ano mang BlockTrades site, ikaw ay nakipag trade diretso galing sa BlockTrades Internation Ltd., isang Cayman Islands company. Kami ay kumukolekta ng mga kaparehang impormasyon at sumusunod sa lahat ng mga batas na ipinatupad at mga legal na hiningin.

Lahat ng mga trade ay ganap sa publikong mga blockchain at dapat konsiderableng publikong mga transaksyon. Ang mga transaksyon at galing sa BlockTrade ay publiko at madali lang hanapin. Mga batas sa pag akses ng impormasyon sa blockchain na naipasok at naipalabas sa sistema ng BlockTrades.

4. Mga Presyo, Mga Singil, at Kompirmasyon

Ang mga BlockTrades na trade kagaya ng digital asset sa kanilang account. Ang mga tinatayang halaga nito ibingay na sa aming website para sa potensyal na kalakan ay base sa partikular na paris sa mga cryptocurrency, ang sinabing halaga sa ipanukalang kalakal, at ang partikular na punta sa oras. Ang pwede na halaga na aming mabigay ay nakapataas at pwede itong mag-ibaiba. Ang presyo ng iyong matatanggap ay kalkuladong sa oras ng iyong pagbayad at kompirmado ito sa blockchain tulad ng aming sistema ay konsiderableng ang iyong mga transaksyon ay hindi na pwede ma-ibalik, hindi kailan man kung saan nakita namin ang unang transaksyon.

Pagkakaibang halaga sa panukalang kalakal ay radikal na makakapekto sa presyo nito. Kung ikaw ay nagpapadala ng maliit pa sa normal sa transaksyon na pambayad na impose sa relebante na blockchain, sa ganap na ito ay hindi mo ito matatanggap. Kung nagpapadala ka ng mas malaki na trade, ikaw ay tatanggap ng masmalala pa nito. Kung ikaw ay nagpapadala na lagpas pa sa inirekomenda na halaga, ang BlockTrades ay pwedeng wala na sapat na pera sa iyong gusto na cryptocurrency para kompletohin ang iyong kalakal, kung saan sa kasong ito reserbadong kaming may karapatan isa proseso ang iyong trade sa pagkatapos ng oras o isasaulit ang sobrang bayad na iyong ipinadala.

5. Patakaran sa Pagsasauli ng Bayad:

Mga cryptocurrency na transkayon ay, sa kanilang natural na abilidad, karawniwang hindi na mababalik, at kanilang mga pambayad ay napakataas. Sa ano mang rason, ang mga suki namin ay makaka kuha ng bayad ulit kung ang pagpapadala galing sa BlockTrades ay hindi pa natanggap o wala pa natanggap na ano mang asset sa kanilang mga address. Kapag ang user ay naka transmit na sa iban user na address, walang isasauli na pera ang magaganap, kahit nao paman na maling address na ibinigay sa BlockTrades. Lahat na benta pagkatapos na transmisyon ay tapos.

6. Pahayag ng mga Limitasyon at Iyong Karapatan:

Paggamit ng BlockTrades ay maaring magdala ng pinansyal na peligro, at dapat gamitin para sa pag eksperimento lang dapat. Kami ay maaring mag takwil ano mang mga karapatan o mga garatisado, kabilang na ang karapatan sa pag kakayahang maipagkalooban at karapatan sa kaankupan ano mang dahilan at layunin.

Sa loob ng mga kaganapan ang BlockTrades ay mananagot o responsable sa kahit ano mang pinsala, mga pahayag, aplikasyon, nawawala, kapahamakan, pagkakaantala, insidente, pambayad, mga business interreption na bayad, o kahit ano mang gastusin (kabilang, ang limitasyon, bayad sa abogado o ang mga gastusin sa mga ano mang pahayag o kaso), ni hindi para kahit ano mang insidete, diretso, hindi diretso, karaniwang, espesyal, pamparusa, uliran, kinahinatnan na piligro, nawalang mabuting kalooban o kita sa negosyo, nawalang cryptocurrency o digital na asset, sa pag hinto ng trabaho, nawalang data, sa pag palpak ng kompyuter o hindi gumagana, oa kahit ano mang komersyal o ano mang nawawalang diretso o hindi diretsong bastabasta nakalabas na nauugnay sa: aming mga Termino at mga Kondisyon sa paggamit; ang Privacy Statemet; kahit ano mang serbisyo ng Blocktrades; paggamit ng BlockTrades; ano mang paggamit ng iyong digital asset o cryptocurrency sa BlockTrades sa pamamagitan ng anumang iba pang party hindi awtorisado sayo (sama-sama, lahat ng mga nauunang mga bagay ay tumukoy sa tawag na “Losses”). Ang BlockTrades ay dito bumitiw sa iyo ng sagutin, o ano mang base, kahit ang Blocktrades ay pinapayuhan sa o dapat alam na ang posibleng mga nawala o piligro, at walang pagtatangi sa mga tagumpay o epiktibo sa kahit ano mang mga remedyo. Hindi sa nakatayo na ano mang kaganapan sa aming mga Termino, sa loob ng mga kaganapan ang pinagsama-samang pananagot nito sa BlockTrades o kahit ano mang nawala dito hindi lalagaps sa US$50.00.

7. Batas ng Gobyerno

Ang mga terminong ito ay pinamuunan ng batas galing sa Isla ng Cayman, at kahit ano mang mga batas naaangkop dito.

8. Pagwawakas ng Akses

Irineserba naming ang karapatan namin na tigilan ang iyong akses sa BlockTrades sa kahit ano mang rason, kabilang na pero hindi limitado sa mga paglabag sa aming mga Termino at mga kondisyon, sa aming nag-iisang at lubos na pagpasya. Paggamit ng BlockTrades ay walang bisa kung saan bawal sa naaangkop na batas.

9. Pahayag sa GDPR Privacy

Kung saan ikaw mangyari bumisita sa aming website, kami ay nag log sa iyong IP address at kami ay mag assign ng session token (similar na technology kapareha ng cookie) para tulungan ka sa pag subaybay sa kasaysayan na iyong binisita. Ang impormasyong ito ay kinakailangan para ang website ay gagana. O kami dapat o hindi dapat itago ang impormasyong ito base sa iyong ginagawa.

Kung gumamit ka sa aming site para makipagtrade sa isa sa aming mga cryptocurrency sa isa, kami ay kumokolekta ng mga address para sa iyong mga wallet para magbigay sa amin at gaganap ng transaksyon. Kung wala ang imporasyong ito kami ay hindi makapag gawa ng transaksyon. Ang impormasyon nito ay ginaganap sa loob ng databse at kasali na sa isang permenenteng tax na talaan sa BlockTrades.

Kung ikaw ay gumagawa ng accoutn sa aming site, kami ay kumukolekta ng personal na impormasyon na nagpapahayag ng (pangalan, address, email …) kabilang na ang mga pagkilala sa impormasyon kagaya ng IP address. Ang impormasyong ito ay itinago sa loob ng datanase. Ito ay konektado sa ano mang transaksyon na iyong ginawa habang naka log in sa iyong account. Nagbibigay ito ng kasaysayan sa iyong mga transaksyon na ginawa.

Normal lang, nag ang Blocktrades at ang kanilang mga kontraktor ay may akses sa database na kabilang ang personal na impormasyon. Ang akses sa database ay limitado sa key personnel lang. Maaring kami ay kinakailang nga akses sa batas na sumasagawa nito.

Ikaw ay pwedeng mag hingin na isirado ang iyong account, sa puntong ito kami ay suspendidong higpitan ang iyong ginawa sa accoutn at burahin ang mga personal na impormasyon, kung ang pagbura nito ay hindi salungatan sa kahit ano mang batas na sumasagawa nito o salungatan sa ibang reluatoryong pagsunod nito kagaya ng Anti-Money Laundering (AML) na batas.

10. Legalese

Ang mga sumusunod na talakay naaankop ito sa mga Termino at mga Konsisyon sa paggamit (aming “Termino”), ang Pahayag sa Pirvacy at Transparency, at kahit ano man at lahat ng ibang mga kasunduan sa gitna galing sa iyo at sa amin:

  • “Kliente”, “Suki”, “User,” “Ikaw,” at “Sa iyo” ay tumutukoy na ikaw, ang taong gumagamit ng BlockTrades web site at pagtanggap nga aming mga Termino.

  • “BlockTrades,” “Website”, “Kami” at “Sa amin” sama-samang tumutokoy sa Internet website na BlockTrades.us at sa mga may-ari, na operate, mga empleyado, mga direktor, mga opisyal, mga ahente, mga insyuer, mga suplayer, at mga abogado.

  • “Party” ay tumutokoy na ikaw o kami.

Sa terminong ito, maliban kung hindiman tinukoy, mga salita nag import sa singular kabilang na ang plural at bise bersa at mga salita na isinali ang mga kayarian kabilang lahat ng kayarian. “Digital asset”, “asset”, “coin”, “cryptocurrency”, “altcoin” at “token” ay tumutukoy sa blochcain-based software ledger na data na ipinapasok.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *