Pagpanukala ng Sistema ng Panukala sa mga manggagawa para sa Steem – Worker Proposal System

Ang artikulong ito ay mahahanap sa Ingles/English


Sa nakita kong mga kaganapan sa nakaraang linggo o sa loob ng komunidad ng Steem, ako ay kombinsido na kailangan na namin ng worker proposal system tulad ng umiral sa BitShares, ang dalawa ay para mapabilisan ang mga gawain at para desentralisadong pag buo sa Steem blockchain.

Kahapon, ang aming grupo tumingin ng mabuti kung ano ang kailangan para ipatupad ang kaparehon sistema sa loob ng Steem (kung saan maraming mga pagpapabuti nito base sa aming nakasanayan sa BitShares), at kami ay naniniwala na maka paghatid ng lubos na pagsusuri sa worker proposal system sa loob ng 1-2 na buwan at sa gastosin hanggang $50k-$100k USD (sa loob ng malawak na saklaw ng pakumpletong gastosin ay magiging hindi makapaniawala sa taong walang alam sa software development, pero pagtantya ng oras para kompletohin ang proyekto sa software ay magiging mahirap sa maraming mga kaso).

Kagabi, nagusap kami ni @ned kung saan ang Steemit ay interesado na pumondo ng proposal at gusto niya itong ideya, kaya nagpasya kami sa susunod na hakbang ay kukuha ng paguusap at gagawa ng artikulo kagaya nito ngayon para ilarawan ng mabuti ang aming paunang ideya kung paano ito gagana. Nagplano na ako na dumalo sa Steem alliance meeting sa ika-27 para makipag usap sa mga tao kung saan ang mga usapan ay maging potensyal na benepisyo sa worker proposal system.

Ano ba ang Worker Proposal System?

Ang worker proposal system magbibigay ng pahintulot sa mga user para makalagay sa gusto nilang tatrabahuin kapalit ng pera. Mga steem user ay pwede boboto sa mga proposal kapareho ng bumoto sa kanilang gusto na mga witness (stake weighted votes, pero ang mga botante ay boboto sa kahit na alin man gusto nila). Ang mga proposal na nakakuha ng maraming boto ay pondohin galing sa Steem account kontrolado ng blockchain. Para sa layunin ng artikulong ito, sabihin na lng natin ito ay maging “funding account” o “pondo sa account”

Pagtatatuwa: ito ay maging mahirap na pagsasapalaran

Ang worker prposal system kumakatawan sa resonableng komplikadon sistema, ang dalawa sa loob ng ekonomiyang pananaw at galing sa detalyeng pagpapatupad sa code. Sa artikulong ito, laktawin ko ang ibang detalye na sangkot sa aktwal na pagpapatupad nito para ang artikulong ito ay nababasa sa lahat na may interes kung saan paano ito gumana.

Who pays for worker proposals (how do funds get into the funding account)?

Isa sa mga potensyal at kontobersyal na aspeto sa worker prposal system ay “Kung saan galing ang pera para ibayad ang mga worker proposal?”.

Aming proposal ay dagdagan na malii na halaga ng inflation sa Steem (hal. 1% kada taon) para ibayad sa funding account. Ito ay para sigurduhing mataas ang pag pondo sa blockchain at ipahintulot para pondohin ito para mas lalaki pa ang blockchain at ito ay magiging mas mahalaga pa. Kung tayo ay ilagay na ang Steem market cap ay magiging kapareho parin sa loob ng isang taon at sa kaparehong halaga ng $121 milyon, ibig sabihin 1.2 milyon na SBD ay gagawin sa loob ng isang taon para potensyal na bayarin ang worker proposal.

Karadagan, kahit sino man ay maaring makapag bigay ng donasyon sa funding account at si Ned ay nag lagay na ang Steemit ay gusto at interesado sa gagawin na donasyon.

[EDIT: pagkatapos gumawa ng paglinaw sa katumbas ng kalahating dosena ng komento, gusto ko ipahiwatig na ang 1% ay isang pagpakita lamang (ang example na halaga sa inflation) sa halip ng totoong na pagpanukala nito na halaga. At ginusto ko naman sa pondo galing sa reward pool laban sa bagong pinagmulan nito. Sa mga kasabihan, huwag magatubiling ipayag ang iyong mga opinyon kung saan ang mga pondo ay darating o pupuna sa komento sa ibaba, pero pakiusap naman na wag kalimutan na mag isip sa ibang kaganapan ng sistema.]

Palatandaan sa kahit sino mang ekonomista nag bumabasa nitong artikulon: nagsasabi ako ng ang sa pag palaki ng supply sa SBD sa kaparehong paraan na ang bagong SBD ay ginagawa para ibayad ang mga artikulo, sa halip ng “real” inflation, na tumutokoy sa halaga ng pera na kapareha sa pisikal na mga kalakal. sa loobg na steem-related na artikulo, ang terminong “inflation” ay ginagamit para sa paggawa nito na nag desisyon ako na mananatili sa artikulong ito. Basta alam niyo lang na ito ay hindi wasto para iparis sa kahulugan ng inflation sa totoong karaniwan na kahulugang ito na may may pagsasaalang-alang sa fiat na pera kapareho ng US/PHP/EURO

Ang mga worker proposal ay babayarin ng SBD at hindi Steem

Sa halip na babayarin ang mga worker ng Steem, naniniwala ako na mas mabuti pang bayarin sila ng SBD. Kasi, ang SBD ay nag papanatili ng mas matibay na halaga kaysa Steem may pagsasaalang-alang sa mga eksternal na kalakal (hal. pagkain). Na pwede ang worker ay may predictable na pera galing sa kanilang trabaho at ito ay magiging mas maginhawa sa mga stakeholder para suriin ito ng mabuti at ipahalaga sa mga pondong hiniling nito.

Ang malaking bahagi sa aking paniniwala na ang pambayad sa worker proposal ay SBD maging mas mabuti kay sa mag bayad ng Steem kasi ito ay base sa mga aralin na tutunan galing sa BitShares. Ang BitShares, sa worker proposal system ay nasa “natural state” naibabayad sa yunit ng BTS sa halip ng isa sa mga mas matatag na mga pera kapareho ng BitUSD at BitCNY. Ito ay maging pinangunahan ng dalawang mga problema: 1) kung ang BTS ay bababa ng masmababa pa ng halaga, and worker ay hindi babayarin sa eksatong halaga sa kanilang tinatrabaho o 2) kung ang BTS ay may mas malaking halaga ang mga worker ay babayrin ng sobra pa sa kanilang isinahod, at ang mga stakeholder ay hindi talaga masaya nito.

Para malutas ang problemang ito sa BitShares, may ikatatlong party na organisasyon na kukuha ng pondo sa BTS, pero sa halip nito ay babayad ng BitUSD, at kasagaran ng mga worker proposal sa BitShares mga araw nito ay gumana sa ilalim ng oversight sa organisasyon nito. Pero ito ay dadagdag din ng maraming overhead at kinakailangan ng tiwala sa mga ikatatlong organisasyon para hawakan ang pondo ng mabuti, kaya naisip ko na siguro mas mabuti na mag desenyo muna ng Steem WPS para pambayad sa mas matatag na currency.

Gaano ba talaga ito tingnan ang work proposal?

Ang worker proposal ay gagawa galing sa pag pasa ng transaskyon sa blockchain (proseso katulad ng pag gawa ng artikulo o pagboto) sa may mga sumusunod na impormasyon:

  • account_being_funded (karaniwang ito ay ang account nakapagmayari sa isang tao o grupo na gumawa sa proposal, pero hindi palagi)

  • daily_pay (ang halaga ng SBD na kanilang hiniling para ibayad kadaaraw)

  • start_date (kung saan ang proposal ay sisimulan na ang pambayad kung naka kuha ng maraming boto)

  • end_date (kung saan ang proposal ay lagpas na sa oras and hindi na pwede makapag pay-out)

  • subject (ang pinaka maikling paglalarawan o ang titolo sa proposal)

  • url (ang link sa pahina na naglalarawan sa proposal, karaniwang ito ay maging artikulo sa Steem)

Pambayad sa Worker Proposal

Para bawalin ang hangal na mga proposal para sayangin ang oras sa mga stakeholder, kami ay magpahiwatig na ito ay dapat may bayad kada proposal na may halaga ng 10 SBD. Ang pambayad ay pupunta sa funding account.

I-kap ang araw-araw na pagastos para siguraduhing ang mga proposal ay mabigyan ng pondo

Para ibawal ang taong may mas malaking stake sa pagboto ng proposal na uubos ng funding account bago ang iba ay boboto ay may pagasang boboto pabor sa ibang mga proposal, kami ay gusto rin maghain ng daily budget limit kung saan gaano ang halaga ng pondo sa loob ng funding account na magagasto sa loob ng isang araw. Ang panukalang pormula ay sumusunod:

daily_budget_limit = funds_in_funding_account/100 + daily_worker_inflation

Tingnan ng mabuti ang Worker Proposal System

Ibilang nating ang mga halimbawa kung saan maraming makipagkumpitensya sa worker proposals:

A) Blockchain Curation Worker: wants 300 SBD per day for 14 days to improve the curation code
B) Marketing worker: wants 100 SBD per day for a year to run ads for Steem on a cryptocurrency site
C) Refund worker: represents stakeholders who don’t want to spend funds on any proposal with less stake weight than the refund worker. It wants 100,000,000 SBD that will “refund” the SBD back to the funding account (effectively, any funds this worker receives don’t get spent but are instead held in reserve in the funding account for possible use in the future).

A) Blockchain Curation Worker: ang gusto niya ay 300SBD kada araw sa loob ng 14-araw para isaayos ang curation code

B) Marketing worker: gusto ng 100 SBD kada araw sa ilalim ng isang taon para takbuhin ang mga ad para sa Steem sa loob ng cryptocurrency na website

C) Refund worker: nag representa sa mga stakeholder na hindi gagasto ng pondo sa mga proposal na may

  • Assume funding_account starts with 1000 SBD

  • assume daily_inflation = 350 SBD

  • daily_budget = 1000/100 + 350 = 10 + 350 = 360

Pagpaayos ng mga aktibong panukala sa mas malaking botong talaro, kung and hanay ay maging A, B, C, dapat ang A ay may makukuha na hiniling na badyet (300 SBD), and B naman ay may makukuha na 60 sa 100 sa kanilang hiniling (kasi ang 360 ay nagagamit sa loob ng daily_budget at ang A ay babayarin muna kaysa sa B). Walang pondo matatanggap ang C, kaya walang mga pondo sa isang araw ay iningatan sa pondo na account.

Sa ipang palad, kung ang C (refund worker) ay nakakuha ng malaking boto, lahat na pondo sa araw na iyon ay babalik sa funding account kahit sa A o sa B ay hindi parin tatanggap sa araw na iyon. Ang funding account ay tatapos kung ito ay 1350 SBD na. Sa susunod na mga araw sa daily_budy ay maging 1350/100 + 350 = 363.5 SBD.

Sa ibang panig, kung ang mga stakeholder ay gusto pondohin ang fund A, hindi ang B, dapat nila ibuto ng kasunod na hanay simula sa A, C(refund worker), B. sa kasong ito, A ay kukuha ng 300SBD at ang iba ng daily_budget ay babalik sa funding account, ang B naman ay hindi tatanggap ng pondo. at ang pondo sa account ay kukuha ng 1050 SBD pagkatapos ng isang araw (ipaglagay na walang bagong pondo na idinagdag galing sa donasyon).

Hindi mo ba gusto ang “inflation” para gamitin pambayad ang worker na mga proposal? Ibuto ang “burn” worker

Kung ang mga stakeholder sa isang punto ay magpasyang hindi gusto ang inflation na ginagamit para bayarin ang worker proposal, pwede naman silang gumawa at bumoto ng “burn” worker na babayad katumbas sa halaga ng SBD para i-back ang “null” na account. Ang SBD na naka transfer sa “null” na account ay epiktibong wala na kasi wala naman nag mamayari nito.

Ang mga GUI wallet ay kinakailangan suportahin ang sistema ng panukala sa mga manggagawa

Ang blocktrades ay nag panukala para trabahuin ang blockchain nalevel sa trabaho para sa itong sistema at gawin ang mga kailangang mga pagbabago sa command-line wallet, pero ang GUI na mga wallet (hal. steemit.com) ay kailangan magpatupad ng pahina ng boboto para sa mga panukala kapareho sa pahina kung saan ang mga user ay boboto sa mga witness. Dapat it bigyan ng halaga para sa mga stakeholder para makapag boto sa ginustong mga proposal kung ang worker proposal system ay ipinatupad na. Pero ang prosesong ito sa pag boto ng worker proposal ay kapareho sa pag boto ng witness, ito ay hindi naman mahirap gawin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *