Prebista sa Sistema ng Panukala ng Steem sa isang web page ng steemit.com – Steem Proposal System

Ang artikulong ito ay mahahanap sa Ingles/English

Ang Progreso sa Update

Para sa nakaraang mga linggo, kami ay nag tatrabaho sa bagong kalabasan sa user interface (UI) para sa Sistema ng Panula ng Steem o (Steem Proposal System – SPS). Kami rin ay gumagawa ng huling mga update sa blockchain level sa pag implement at base sa API paggamit ng mga isyu at mali na aming natuklasan sa panahon sa pag test nito at pag code para sa UI. Nilunsad namin ang na update na public testnet ngayong lang na may mga pagbabago.

Pagsimula at Bagong anyo ng UI

Kami ay gumagawa parin ng maliit na pagababago sa UI, pero ito ang magiging hitsura.

Paalala na ang mga proposals ay ma-iuri sa maraming bilang ng pag boto para sa huling bersyon, ito ay maagang mockup.

Hindi pa namin sinuri ang sa mobile view, pero sa madaliang pagsubok, ito pala ang naging resulta:

Anong Susunod?

Sa puntong ito, aasahan ko ang mga code ay mababago sa blockchain code at ang UI code na tataposin ngayong Tuesday. Pagkatapos nito, kami ay mag tsek-ni sa Steemit at tingnan kung anong pinakamabuting paraan ang opisyal na release (i.e. kung kami ay bibigay ng update o kung sila ay isama ang mga pagbabago sa pag release nito na may mga iba pag pagbabago katulad ng MIRA).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *