Steem, SBD, at Steem Power

Ang artikulong ito ay mahahanap rin sa Cebuano at Ingles/EnglishSteem, SBD, and Steem Power

Ang Steem Blockchain ay ay natural na binubuo sa tatlong ibat-ibang mga coin: Steem, Steem-backed Dollars (SBD) at Steem Power (SP).

Steem at SBD ay mga likidong cryptocurrency na maaring ma trade sa aming serbisyo o ipadala ito sa ano mang Steem account. Ang Steem ay isang pangunahing crypto sa blockchain, habang ang SBD ay sinadyang ipanatili ang presyo sa USD.

Ang SP ang nag representa sa iyong itinayang pamumuhunan dito sa Steem, at lalo na pwede mong kontrolin ang iyong pag-botar at ang halaga ng iyong Resource Credits (RCs) na makukuha mo araw-araw para maka-gawa ng mga aksyon sa Steem blockchain. Ito ay tutubo, sa isip na kumita pa din tayo na may tubo. Hindi mo pwedeng ma i-trade sa SP, pero pwede mo ng i-power up sa iyong Steem na may 1:1 ratio galing sa Steemit.com, mag power-down sa Steem ay makakuha ka ng 1:1 ratio sa higit 13 na linggo, o kami ay nag aalok ng opsyonal na bumuli nito galing sa aming site (kung saan kami ay mag power up sa aming liquid Steem diretso sa iyong account).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *