Update sa Sistema ng Panukala ng Steem/Steem.DAO: Ikalawang Linggo

Ang Artikulong ito ay mahahanap sa Ingles/English

Progreso sa pag uulat

Nakompleto na namin ang pag disenyo at pagpapatupad sa bockchain code para sa Panukala ng Sistem sa Steem. Kami ay may mga operasyon para gumawa ng mga panukala, magboto nito, at tanggalin ito (kung ikaw ay tiyak na kancelin ang iyong panukala sa ano mang dahilan). Binago namin ang command-line sa steem wallet para ipadala ang mga bagong operasyon. Meron kaming pinatupad sa steemd-level nga mga API para kunin ang mga impormasyon tunkol sa mga panukakalang ginawa namin.

Permalinks sa halip ng mga URL para ilarawan ang mga panukala

Isang disenyong babagohin ang gagawin laban sa BitShares na pagsasagawa ay ang panukala ng mga paglalarawan ay ang “permalink” sa na-ipost sa Steem sa halip ng isang URL. Ibig sabihin ang mga Steem na mga panukala ay dapat may kasamang link sa sumsunod na post sa Steem blockchain na deskribhin ang panukala ng malalim.

Pakiramdam namin na ang permalink ay mas na aankop kay sa URL, kasi ibig sabihin na may iba pang panukalang magaganap sa rekord ng isang blockchain, at madaanan ang panukalang naglalarawan nito at hindi aasa sa isang random sa web site ng taas na oras.

Sa sumusunod na mga Trabaho

Our next steps are: 1) thoroughly test the new code, 2) update the javascript and python API libraries used by frontend applications like steemit.com, busy.org, esteem, parktiko, etc to allow display and voting on proposals, 3) add in the hardfork logic to enable the proposal system on a specific date and time, and 4) setup a public testnet.

Ang susunod na mga gagawin ay: 1) ilagay sa pag susulit ang mga code, 2) i-update ang javascript at python API na mga library na ginamit sa mga frontend na aplikasyon kagaya ng steemit.com, busy.org, esteem, partiko, atbp para ipakita at bumoto sa mga panukala, 3) idagdag ang hardfork na lohiko para ang panukala sa sistema sa espesipiko na oras at araw, at 4) i-setup ang publikong testnet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *